2011 Mayıs Vaazı - 1 - ..:: ÇÖLLÜ HOCA (Muharrem ÇÖLLÜ) Web Sitesine Hoş Geldiniz.::..

İçeriğe git

2011 Mayıs Vaazı - 1

Sesli Vaazlar
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarım)

OLGUN MÜ’MİNİN ÖZELLİKLERİ

Muhterem Müslüman Kardeşlerim,

Mü’min her işine besmele ile başlar ve kendisinin varlıklar arasında üstün yerinin olduğunu ve önemini fark eder. Her nimetin asıl sahibinin Allah (C.C.) olduğunu düşünür ve ona şükreder, kul olmanın bilinci içinde kulluk görevlerini yerine getirir.

Aziz kardeşlerim Her Mü’min Allah’ın, insanları imtihan için yarattığını anlar, bilir dolayısıyla her nimetten sorulacağını idrak eder ve tüm gücüyle ona layık kul olmaya çalışır. Rabbini, her an anar ‘’ ALLAH’IMIZIN ADI AĞZIMIZIN TADI” diyerek bu şuura erişir.

Değerli kardeşlerim, Yüce Allah kullarını başı boş yaratmamış ve bırakmamıştır. Peygamberler aracılığıyla onlara yol göstermiştir. Bu yüzden ilk insan, aynı zamanda ilk peygamberdir.

Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gönderilen bütün peygamberler elçilik görevini yapmışlar, ilahi hükümleri insanlara tebliğ etmişler ve İslami hükümleri pratiğe yansıtan örnek ve önder şahsiyetler olmuşlardır.

Peygamberimiz, her yönüyle örnek ve önder olmuş, özellikle onun ahlakı Kur’ân-ı Kerimde övülmüş ve örnek şahsiyet olduğu belirtilmiştir.
Bismillah “ ve inneke le alâ kulukın âzîm” (sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin) buyrulmuştur “Kalem, 68/4”

MUHTEREM KARDEŞLERİM,
OLGUN MÜ’MİN OLABİLMENİN YOLU Hz. MUHAMMEDE TABİ OLMAKTAN GEÇER. Bu itibarla, Kâmil(olgun) müminde bulunması gereken özellikler (nitelikler) farklı surelerde, ayetlerde ve sünnette değişik biçimde dile getirilmiştir.

Şu hususu belirteyim ki; kâmil mü’min denilince bütün kusur ve hatalardan arınmış, bir insan hatıra gelmemelidir.

İslam’da, la- yuhtilik (günahsızlık, hatasızlık) ilkesi yoktur. Doğuştan gelen bir günah ve suçlulukta yoktur. İnsan elbette hata ve günahtan salim olamaz.

Hatanın, kusurun ve günahın yok olabilmesinin çaresi Allah’a yönelmek ve tövbe, istiğfar etmekle mümkündür. Zira Rabbimiz şöyle buyuruyor: Bismillah, “ kul ya badiyelerine esrefu ala enfüsiyim…” (Ey Peygamberim!) Deki: Ey kendilerine yazık eden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah, bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir” buyrulmaktadır. Zümre suresi, 39/53 . Allah tövbe eden kullarından razı olur, onları sever.

Aziz kardeşlerim, bir insanın olgunlaşması; sabırla, metanetle Allah yolunda çalışmasına dolayısıyla gereği gibi kul olmasına bağlıdır.

Bu da insanın, İslami nitelik ve özellikler taşımasıyla mümkündür.

Kâmil (olgun ) mü ‘minin bazı özellikleri:
1. Sağlam, sağlıklı ve kâmil İMAN’ a sahip olmak gerekir. Çünkü insanı ebedi saadete erdirecek ve amellerin makbul olmasını sağlayacak olan imandır. Kur’an-ı kerimde,” Vebeşşirllezine amenu ve amilussalihati enne lehüm cennatin….. = İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele !” buyrulmuştur. Bakara Suresi, 2/ 25. İMAN: Şüpheye mahal vermeden Amentü duasının ihtiva ettiği esaslara, tüm İslami rükünlere, hükümlere ve peygamberimizin getirdiklerine yürekten inanmak, helalı helal bilerek yerine getirmek, haramı haram olduğu için haramdan, şüpheli maddelerden kaçınmaktır. YÜCE Allah’ın, bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu bilerek, düşünerek, anarak ibadet yapmak, kâmil(olgun) mü ‘minin başlıca özelliği ve niteliğidir.

Kur’ân-ı kerimde, Bismillah “ VE NAHNÜ AKREBU İLEYHİ MİN HABLİL VERİD = Biz ona şah damarından daha yakınız “buyrulmaktadır. Kaf suresi, 50/16.

2. İnsanları, İslam’a çağırmak, İslam’ı tebliğ etmek, duyurmak, mal ile, can ile, bu uğurda çalışmak ve insanlara, iyiliği, güzeli tavsiye etmek, kötülüklerden alıkoymak, olgun mü’min başlıca niteliği ve görevidir. Kur’an ı kerimde: Bismillah, “ İnnemel mü’minunellezine amenu billahi ve resulihi sümme lem yertabu ve cahedu …= Müminler ancak Allah’a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır.” buyrulmuştur. Hucurat suresi,49/15 . Diğer ayeti kerimede:
“Veltekün minküm ümmetün yedune ilelkayri… = Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” buyrulmuştur. AL-i İmran suresi, 3/104.

Ayeti kerimede geçen “Ma’ruf ve Münker” kelimeleri;
MA’RUF; İslâm’a ve aklıselime uygun olan her türlü güzel söz ve davranışlara denir.
MÜNKER; İslam ve aklıselime uygun olmayan her türlü kötü söz, fiil ve davranışlardır.
Ma’rufu emretme ve Münkeri men etme, iyiliklerin yayılması, kötülüklerin yok edilmesi için çalışmak mü’ minin temel görevidir. KUR’ÂNI KERİMDE ALLAH (C.C); “ Vel mü’minune vel mü’minatü bağduhum evliyaü bağdın ye’ murune bil ma’rufi ve yenhevne anil münkeri ve yûkımunessalte…..= Mümin erkekler mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir(dostlarıdır). Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir” buyrulmuştur. Tevbe Suresi, 9/71 .

Demek ki Her Mü‘minin, insanları İslam’a çağırmakla, irşad, ikaz, duyurmak ve tebliğ etmekle mükelleftir. Mü’ minin olmazsa olmaz görevi tebliğ etmek irşad etmektir. Bu hususta, olgun mü’ minin özelliği ve başlıca görevidir.

3.NAMAZI HUŞU İÇİNDE KILMAK;
Namaz, imandan sora gelen başlıca bir ibadettir. İslam’ın ana rükünlerindendir. Mü’min, günde beş vakit namazı kılmak zorundadır. Önemli olan namazı huşu içinde kılmaktır. Kur’ân-ı kerim de, Bismillah “ Kad eflahal mü’minunellezine hüm fi salatihim kaşıun, = Mü’minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında (huşu) derin saygı içindedirler” buyrulmuştur. Mü’minun suresi, 23/1-2 .

Huşu, Allah’ın huzurunda derin bir saygı içinde durmak ve bulunmak demektir. Bu hususu Peygamberimiz şöyle tarif etmişler; “EL ihsanü en ta’budullah ke enneke terahü fe in lem tekün terahü fe innehü yerake = İhsan (kulluk), Allah’a sanki O nu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Eğer sen Allah ı görmüyorsan O seni görüyor.” buyurmuştur. (Buhari, İman, 37)

Allah’ın kendisini gördüğüne inanan kimse O’nun huzurunda dururken başka hiçbir şeyle ilgilenmez, tâdili erkâna riayet eder, her hareketi ağır ağır yerine getirir, sağa sola, şuna buna iltifat etmez. Huşû içinde kılınan namaz, insanın hal, hareketlerinin düzenli olmasını, duygu ve düşüncelerinin sahih, sözlerinin de doğru olmasını sağlar, dolayısıyla maddi ve manevi mutluluğu doğurur ve makbul olur. Bu da kâmil mü’minin niteliklerindendir.

4.Mü’min sûresinde olgun mü’minin vasıfları sayılırken ;
Bismillah “Vellezine hüm anillağvi mü’ridune = onlarki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler” buyrulmuştur. Mü’minun suresi, 23/3 .

İnsanların nefesleri sayılıdır, dolayısıyla ömürleri çok kısadır. Ömür bir sermayedir. Dünya ve ahiret için ne kazanılacaksa bu kısa ömürle elde edilecektir. Bu nedenle, dünya ve ahrette yararı olmayan boş ve anlamsız laflardan, iş ve davranışlardan kaçınılması gerekir. Sağlığın ve boş vakitlerin iyi değerlendirmesi her Müslümanın üzerine düşen bir vecibedir.

Peygamberimiz; “ Ni’metani mağbunün fihima kesirun minennasi essihhatü velferağu = iki nimet vardır ki, insanlardan çoğu bu nimetleri değerlendirmekte aldanmıştır: sağlık, boş vakit” buyurmuştur. Buhari, Rikak,1.
Müslüman, ömrünün her saatini ve dilimini iyi değerlendirmeli, Kârsız, yararsız geçen zamanın, o güzel ömürden yok edilen bir kayıp ve zarar olduğunu iyi düşünmelidir. Peygamberimiz,” Men istevâ yevmahü fe hüve mağbünün = iki günü eşit olan ziyandadır” buyurmuştur. Diğer Hadisi Şerifde” men kane yü’minu billahi vel yevmel akıri felyekul hayren ev liyesküt” = Allah ve ahret gününe inanan ya hayır ( güzel) konuşsun yada sussun “ buyrulmuştur.

Müslümanın boş ve yararsız şeylerden yüz çevirmesi, faydalı olan şeylere yönelmesi ve yararlı işlerde bulunması, güzel ve doğru konuşması olgun Müslümanın vasıflarındandır. Bu konunun diger maddelerini bundan sonraki dersimizde işleyeceğiz. Lillahil Fatiha.  
İçeriğe dön